Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over wie wij zijn, wat we belangrijk vinden, hoe wij het georganiseerd hebben op onze school en hoe het aanmelden verloopt.

We zien ieder kind, elke dag opnieuw.

— Openbare Basisschool De Peppelaer

Identiteit

Onze school is een openbare school. Een school voor ieder kind ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociale achtergrond. Tolerantie en respect voor elkaars opvattingen zijn de uitgangspunten in de omgang met elkaar.

Missie en visie

In onze visie staat centraal:

Vanuit vertrouwen en betrokkenheid kom je tot bloei.

  • We willen ieder kind in zijn of haar kracht zetten.
  • In een veilige omgeving samen ieders talenten ontwikkelen.
  • Met respect voor de ander elkaar stimuleren en uitdagen.

In onze schoolgids kunt u hiervan de uitwerking lezen.

Kenmerken
Ambitieus
Onderzoekend
Vreedzame School
Inspireren
Talenten
Respect

Ziekmelden van uw kind

Dit kan tussen 8.00-8.30 uur op nummer 023-5510422. Graag de voicemail inspreken of via Social Schools absent melden.

Aanvragen extra verlof

Aanvragen van bijzonder verlof kan via Social Schools, maar het is ook mogelijk om bijgaand formulier in te vullen en bij de administratie of leerkracht af te geven: Aanvraagformulier verlof.

In de folder ‘Iedereen naar school’ van de afdeling leerplicht van de gemeente Haarlem vindt u alle informatie rondom het aanvragen van verlof: Brochure leerplicht gemeente Haarlem

Ziekte en verlof personeel

Ziekte of verlof komt nooit gelegen. Als er een collega ziek is of verlof heeft, proberen we voor een vervanger te zorgen. De Haarlemse schoolbesturen hebben daarvoor een invalpool.

Elke groep heeft een klassenmap waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is. Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, bekijken we of er iemand binnen de school tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te geven. Of we verdelen de groep volgens de vastgestelde afspraken over de andere groepen. Wij sluiten echter niet uit dat er situaties kunnen ontstaan waardoor een groep thuis moet blijven. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen.

Wanneer gaan de kinderen naar school?

We willen graag dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Op het moment van toelating dient uw kind zindelijk te zijn, daar het ons aan medewerkers ontbreekt om deze verzorging structureel te bieden.

Wij verwachten uw kind op school op de dag na de vierde verjaardag, zodat het verjaardagsfeestje nog in de vertrouwde omgeving gevierd kan worden. Uw kind komt dan eerst 5 ochtenden wennen tot 11.30 uur. Op deze wenochtenden doet uw kind mee met de activiteiten van groep 1-2. Na die 5 ochtenden mag uw kind, in overleg met de leerkracht(en), uitbreiden naar hele schooldagen. Kinderen die in december jarig zijn, starten met hun wenweek na de kerstvakantie. Kinderen die vier weken voor het einde van het schooljaar jarig zijn, starten na de zomervakantie.