Ons onderwijs

Het onderwijs op basisschool De Peppelaer is inspirerend, uitdagend en gebaseerd op de laatste onderwijsinzichten. We geven les volgens de Kunst van het Lesgeven en inspireren elk kind om zijn of haar eigen talenten optimaal te ontplooien.

Basisvaardigheden

Begrijpend en technisch lezen, rekenen, taal en spelling vormen op een basisschool het fundament van het onderwijs. Deze vakken geven wij zo veel mogelijk in de ochtend en op minimaal drie niveaus. Bij rekenen en begrijpend lezen werken we daarnaast groepsdoorbroken, zodat ieder kind instructie krijgt op het niveau dat op dat moment bij hem of haar past. Ons team past de beginselen toe van de Kunst van het Lesgeven. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de opbouw van een les en het benutten van de juiste werkvormen.

Onderzoekend & ontwerpend leren

Op De Peppelaer hebben we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd. Dit betekent dat de verschillende vakken thematisch worden aangeboden, waardoor ze tot de verbeelding van de kinderen spreken en ‘tastbaar’ worden. Het aanbod culturele vorming heeft hier ook een plek in. Vanaf groep 1 werken de kinderen op jaarbasis aan vijf verschillende thema’s. Binnen de diverse thema’s wordt inhoudelijke kennis aangeboden, maar wordt daarnaast veel aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden. Het werken met onderzoeksvragen vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Vanaf groep 5 gaan kinderen ook naar de Maakplaats, waarin maakonderwijs centraal staat. Dit soort onderwijs is gericht op kennisconstructie. Leerlingen leren werken met nieuwe materialen, technieken of apparatuur. Ze leren experimenteren, uitproberen, falen en doorzetten.

Vreedzame School

Om een goed sociaal klimaat op school te creëren, gebruiken we in de hele school het programma Vreedzaam. Een vreedzame school is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. We hanteren binnen de hele school dezelfde gedragsregels die op pictogrammen in elke klas te vinden zijn. Daarnaast maakt elke groep nog zijn eigen afspraken en regels binnen de groep.

Talentontwikkeling

Wij zijn van mening dat elk kind zijn eigen talenten heeft en daar proberen we als school zo goed mogelijk op in te springen. Aangezien de wereldoriëntatie- en creatieve vakken in thema’s worden aangeboden en kinderen hierbij met hun eigen onderzoeksvragen aan de slag gaan, kunnen onze leerlingen hun talenten al voor een groot deel inzetten. Daarnaast bieden wij per periode meerdere talentklassen aan, die zowel praktisch als theoretisch van aard zijn. In kleine groepjes leren kinderen hier onder meer koken, techniekvaardigheden, filosoferen en programmeren. Deze nadruk op talentontwikkeling gaan wij als team de komende periode verder uitbouwen. Een eerste stap wordt de opleiding Kindertalententfluisteraar, die wij met alle collega’s gaan volgen.

Engels

Op De Peppelaer krijgen kinderen vanaf groep 1 eens per week Engels. Uiteraard gebeurt dit in de eerste schooljaren op een speelse manier; oudere kinderen werken actief aan hun woordenschat. Het primaire doel is dat kinderen vertrouwd raken met de Engelse taal en zich zonder schroom in het Engels durven uit te drukken.